ค้นหา
  • Admin

Vancouver EcoDensity Charter : ยุทธศาสตร์เมืองสู่ความยั่งยืนของนครแวนคูเวอร์โดย  ฐาปนา บุณยประวิตร


นครแวนคูเวอร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเขียวและเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก  ปัจจัยที่ทำให้แวนคูเวอร์พัฒนาจนปัจจุบันเนื่องจากการสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความเด่นชัด  และการสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติตามแผนโดยการนำการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ผสมผสานกับแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อความยั่งยืนซึ่งได้แปรสภาพเป็นกฎบัตรความหนาแน่นนิเวศเมืองแวนคูเวอร์  (Vancouver Ecodensity Charter) ที่เป็นแนวทางหลักสำหรับการสร้าง Vancouver Greenest City ในเวลาต่อมา  เนื่องจากบทความมีความยาวมาก  ดังนั้นจึงได้แยกออกเป็น 2 ตอน  โดยตอนที่ 1  จะได้สรุปความหมายและพัฒนาการ  รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดนโยบาย 8 แกนหลักสู่เมืองที่ยั่งยืน  ส่วนบทความตอนที่ 2  จะได้ชี้ให้เห็นรายละเอียดกฎบัตรพร้อมทั้งวิธีปฎิบัติที่ดีในการสร้างความตกลงร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมและสร้างเมืองให้น่าอยู่  ซึ่งสาระสำคัญที่จะกล่าวต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย


ไฟล์ประกอบเอกสาร

Vancouver EcoDensity Charter : ยุทธศาสตร์เมืองสู่ความยั่งยืนของนครแวนคูเวอร์

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น