ค้นหา
  • Admin

Form-Based Codes นวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสำหรับมวลมนุษย์


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

นานมาแล้วที่ประชาขนชาวไทยรอคอยการสร้างอนาคตที่สดใสจากบุคคลและทรัพยากรจากภายนอก เช่นเดียวกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่รอคอยเงินลงทุนพัฒนาพื้นที่จากการอุดหนุนของรัฐบาลกลาง  และนานมาแล้วที่เราไม่เคยมองหาประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งเกิดจากทรัพยากรที่ดินที่เรามีอยู่ในท้องถิ่น  ในการศึกษาหลายๆ ครั้งได้แสดงให้เห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้ที่ดินในเขตเมืองอย่างไม่ประหยัด ไม่มีความคุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น  ปล่อยให้ที่ดินด้านหลังอาคารและที่ดินตาบอดทิ้งร้างว่างเปล่าเรามีกฎหมายหลายฉบับและระเบียบปฏิบัติเป็นจำนวนมากที่ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตด้วยปัจจัยการขยายที่ดินในแนวราบ  และมีกฏหมายพร้อมระเบียบปฏิบัติอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจหากต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในแนวตั้งหรือไม่ส่งเสริมให้เกิดความหนาแน่นในพื้นที่เนื้อเมือง  คล้ายกับว่า  หากเศรษฐกิจและเมืองจะเติบโตได้ก็ต้องแผ่ขยายพื้นที่และขอบเขตการใช้ที่ดินออกไปจะด้วยการแผ่ขยายชุมชนใหม่หรือการสนับสนุนการจัดสรรที่ดินบ้านเดี่ยวในย่านชานเมืองก็ตาม  ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการแผ่ขยายดังกล่าวไม่ได้คำนึงผลกระทบด้านการจราจร  ด้านภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสภาวะแวดล้อม  การรุกล้ำพื้นที่ผลิตอาหาร  การรุกล้ำพื้นที่กักเก็บน้ำ และการรุกล้ำพื้นที่ลุ่มสำรองน้ำหรือพื้นที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

ไฟล์ประกอบเอกสาร

Form-Based Codes นวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสำหรับมวลมนุษย์

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น