ค้นหา
  • Admin

กฎบัตรอาหารกับภารกิจการฟิ้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น

อัพเดตเมื่อ: 12 ธ.ค. 2019
ฐาปนา บุณยประวิตร

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

Thapana.asia@gmail.com


กฎบัตรอาหารหรือ Thailand Food Charter เป็นกฎบัตรลูกของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) จัดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกโครงการที่ 3 (ต่อจาก Smart City Charter และ Smart Energy Charter) ของโครงการวิจัยกลไกเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ


1. พัฒนากฎบัตรอาหารด้วยการระดมทรัพยากรดิน พืชพรรณ คน ภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยีดิจิทัล และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่การสร้างสุขภาพและความมั่นคงของชุมชน


2. ใช้แพลตฟอร์มกฎบัตรอาหารขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น (Local Economy) และธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ท้องถิ่น ทั้งการจ้างงานถาวร การสร้างงานถาวร การสร้างระบบการหมุนเวียนระบบการเงินของท้องถิ่น ซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจและประชากรในท้องถิ่นในระยะยาว


3. ดำรงรักษาดินอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติ วิถีเกษตร ตำรับอาหารพื้นถิ่น และความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายเกษตรให้ยั่งยืน เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าตกทอดแก่ลูกหลาน


4. พัฒนาเครือข่ายเกษตรภูมิปัญญา เกษตรอัจฉริยะ เครือข่ายการตลาด เครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายวิชาการเกษตรอาหารปลอดภัย เพื่อให้การผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการอาหาร การควบคุมคุณภาพเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร และการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานของสังคม


5. ใช้กฎบัตรอาหารเป็นกลยุทธ์การลดความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถการเข้าถึงอาหารคุณภาพของประชาชนทุกระดับรายได้ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับสารอาหารที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสการมีงานทำที่มีคุณภาพในพื้นที่ถิ่นกำเนิด การลดการอพยพโยกย้ายแรงงาน และการสร้างความเจริญในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจชานเมืองและชนบทกฎบัตรแห่งชาติกำหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเครือข่ายกฎบัตรอาหารไว้ดังนี้


1. พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มด้วยการวิจัยเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนการปฏิบัติด้วยการผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะและนโยบายอาหารปลอดภัยระดับประเทศ


2. พัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี อุดรธานี ระยอง กระบี่ และเมืองป่าตอง โดยพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะตามบทบาทของพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์วิจัย Food Innopolis ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการรับผิดชอบออกแบบผังแม่บทฟาร์มอัจฉริยะตัวอย่างให้เมืองละ 1 แห่ง


3. ให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มฟาร์มอัจฉริยะไม่น้อยกว่า 10 แห่งตามแผน 3 ปี หรือตามความเหมาะสมซึ่งฟาร์มทั้งหมดในจังหวัดจะมีความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยรองรับการบริโภคอาหารในจังหวัดนั้นๆ สำหรับกลุ่มเครือข่ายโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงเรียนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30


4. พัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะกับเครือข่ายขนส่งโลจิสติกส์ ตลาดสดอาหาร ผู้บริโภค โดยให้คณะกรรมการกฎบัตรสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยหริอคณะกรรมการกฎบัตรอาหารเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาผังแม่บทฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและหารือรูปแบบการลงทุนฟาร์มอัจฉริยะในวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 ณ.ออนวัลเลย์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีผู้แทนฟาร์มเกษตรเข้าร่วมจำนวน 100 คน


ดู 193 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon