ค้นหา
  • Admin

10 หลักการออกแบบชุมชนน่าอยู่

10 หลักการออกแบบชุมชนน่าอยู่ (10 Principles for Livable Communities)

โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง เขียนเมื่อ 28-05-2555


10 หลักการออกแบบชุมชนน่าอยู่ (10 Principles for Livable Communities) เกิดขึ้นจากกลุ่ม “สถาบันสถาปนิกอเมริกัน” (The American Institute of Architects) โดยมีแนวคิดว่า สถาปนิกจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกแบบเกี่ยวกับอาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนและการทาให้ชุมชนน่าอยู่ กลุ่มการออกแบบโดยชุมชน AIA ( AIA Communities by Design’s) จึงมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้นาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนผ่านกระบวนการออกแบบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน โดยเป็นศูนย์ข้อมูล เพื่อชุมชนที่ มีวัตถุประสงค์เ พื่อพัฒนาการออกแบบเกี่ยวกับกระบวนการทางสถาปัตยกรรม ที่สามารถส่งเสริมอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต ของชุมชนภายในประเทศ โดยมีความต้องการสร้างแนวคิดของชุมชนน่าอยู่ (Community Livability) ให้เป็นเรื่องธรรมดา และทาให้เมืองเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการมีทางเดินเท้าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งหลักการ 10 ข้อไฟล์ประกอบเอกสาร

10 หลักการออกแบบชุมชนน่าอยู่ (10 Principles for Livable Communities)

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon