ค้นหา
  • Admin

SmartBlock นับหนึ่งสมาร์ทซิตี้นครสวรรค์เริ่ม Smart Street แยกศรีไกรลาศสร้างย่านการเดินลดมลภาวะรถยนต์

ฐาปนา บุณประวิตร

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

Thapana.asia@gmail.com


กฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรนครสวรรค์มีมติออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ตลาดปากน้ำโพให้เป็น SmartBlock ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ มุ่งสร้างย่านการเดิน ลดมลภาวะจากรถยนต์ส่วนบุคคล ลดก๊าซอีมิชชั่นและสร้างพื้นที่สุขภาพให้แก่ประชาชนชาวนครสวรรค์


SmartBlock ตลาดปากน้ำโพออกแบบตามเกณฑ์ Smart Growth, LEED-ND, Form-Based Codes และเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ ให้ความสำคัญสูงสุดในการร่วมกันสร้างพื้นที่ (Placemaking) ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยยึดเอาข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามรูปแบบ Social Collaboration ของกฎบัตรแห่งชาติ สร้างข้อกำหนดในการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู การวางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ และการออกข้อกำหนดควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ SmartBlock ทั้งในโซนปฏิบัติการ (Smart Active Zone) และโซนควบคุมกายภาพ (Physical Control Zone)


SmartBlock ออกแบบทางกายภาพ สร้างระบบควบคุมกายภาพและสภาพแวดล้อมตามวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown Center) ตามเจตนารมณ์การยกระดับมาตรฐานพื้นที่ให้ตอบสนองต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลทุกโหมดของกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยแบ่งองค์ประกอบการออกแบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่ม 1 การควบคุมกายภาพด้วยข้อกำหนด (Permitted Structures) ได้แก่ การ ออกแบบควบคุมขนาดขั้นต่ำของที่โล่งและพื้นที่สีเขียว (Open Spaces and Green Spaces Required) การกำหนดความสูงอาคารสูงสุดและต่ำสุด (Minimum and Maximum Heights) การกำหนดขนาดและสถานที่แสงแดดส่องถึง ( Sunlight Preservation Areas) และการกำหนด FAR ที่สอดคล้องกับปัจจัยการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (Maximum Gross Floor Area in Structure)


กลุ่ม 2 การออกแบบข้อกำหนดที่จอดรถ (Parking Requirement) ได้แก่ การออกข้อกำหนดมาตรฐานที่จอดรถ การประมาณการที่จอดรถที่ต้องการเทียบกับนโยบายการจำกัดรถยนต์ส่วนบุคคล (Amount of Parking Spaces Requirements and Public Policy) และที่จอดจักรยาน (Bicycle Parking)


กลุ่ม 3 ข้อกำหนดการออกแบบ ( Design Guideline Requirement) ได้แก่ การออกแบบที่โล่งด้านหน้าอาคารเพื่อการใช้งานของสาธารณะ การออกแบบข้อกำหนดขั้นต่ำของพื้นที่สาธารณะ ระยะร่นอาคาร (Setback) ระยะสมมุติการร่นแนวอาคาร (Build-to Line) และการตราข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown Design Standards and Guidelines)นอกจากนั้น ยังมีข้อกำหนดการออกแบบและการออกมาตรการด้านต่างๆ ในพื้นที่ SmartBlock ซึ่งผู้เขียนจะทยอยเผยแพร่ในบทความตอนต่อไป

ดู 449 ครั้ง0 ความคิดเห็น