ค้นหา
  • Admin

SmartBlock นับหนึ่งสมาร์ทซิตี้นครสวรรค์เริ่ม Smart Street แยกศรีไกรลาศสร้างย่านการเดินลดมลภาวะรถยนต์

ฐาปนา บุณประวิตร

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

Thapana.asia@gmail.com


กฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรนครสวรรค์มีมติออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ตลาดปากน้ำโพให้เป็น SmartBlock ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ มุ่งสร้างย่านการเดิน ลดมลภาวะจากรถยนต์ส่วนบุคคล ลดก๊าซอีมิชชั่นและสร้างพื้นที่สุขภาพให้แก่ประชาชนชาวนครสวรรค์


SmartBlock ตลาดปากน้ำโพออกแบบตามเกณฑ์ Smart Growth, LEED-ND, Form-Based Codes และเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ ให้ความสำคัญสูงสุดในการร่วมกันสร้างพื้นที่ (Placemaking) ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยยึดเอาข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามรูปแบบ Social Collaboration ของกฎบัตรแห่งชาติ สร้างข้อกำหนดในการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู การวางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ และการออกข้อกำหนดควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ SmartBlock ทั้งในโซนปฏิบัติการ (Smart Active Zone) และโซนควบคุมกายภาพ (Physical Control Zone)


SmartBlock ออกแบบทางกายภาพ สร้างระบบควบคุมกายภาพและสภาพแวดล้อมตามวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown Center) ตามเจตนารมณ์การยกระดับมาตรฐานพื้นที่ให้ตอบสนองต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลทุกโหมดของกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยแบ่งองค์ประกอบการออกแบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่ม 1 การควบคุมกายภาพด้วยข้อกำหนด (Permitted Structures) ได้แก่ การ ออกแบบควบคุมขนาดขั้นต่ำของที่โล่งและพื้นที่สีเขียว (Open Spaces and Green Spaces Required) การกำหนดความสูงอาคารสูงสุดและต่ำสุด (Minimum and Maximum Heights) การกำหนดขนาดและสถานที่แสงแดดส่องถึง ( Sunlight Preservation Areas) และการกำหนด FAR ที่สอดคล้องกับปัจจัยการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (Maximum Gross Floor Area in Structure)


กลุ่ม 2 การออกแบบข้อกำหนดที่จอดรถ (Parking Requirement) ได้แก่ การออกข้อกำหนดมาตรฐานที่จอดรถ การประมาณการที่จอดรถที่ต้องการเทียบกับนโยบายการจำกัดรถยนต์ส่วนบุคคล (Amount of Parking Spaces Requirements and Public Policy) และที่จอดจักรยาน (Bicycle Parking)


กลุ่ม 3 ข้อกำหนดการออกแบบ ( Design Guideline Requirement) ได้แก่ การออกแบบที่โล่งด้านหน้าอาคารเพื่อการใช้งานของสาธารณะ การออกแบบข้อกำหนดขั้นต่ำของพื้นที่สาธารณะ ระยะร่นอาคาร (Setback) ระยะสมมุติการร่นแนวอาคาร (Build-to Line) และการตราข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown Design Standards and Guidelines)นอกจากนั้น ยังมีข้อกำหนดการออกแบบและการออกมาตรการด้านต่างๆ ในพื้นที่ SmartBlock ซึ่งผู้เขียนจะทยอยเผยแพร่ในบทความตอนต่อไป

ดู 388 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon