ค้นหา
  • Admin

ออกแบบผังแม่บท 120 สมาร์ทฟาร์มสร้างฐานเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นสองหมื่นล้าน

ฐาปนา บุณยประวิตร

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

Thapana.asia@gmail.comกฎบัตรแห่งชาติมีมติขยายพื้นที่ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยหรือฟาร์มเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายกฎบัตร ประกาศเพิ่มการรับสมัครฟาร์มที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม จำนวน 120 แห่ง เบื้องต้นมีผู้แสดงความประสงค์สมัครแล้วเกิน 80 แห่ง โดยพร้อมลงทุนทันทีหลังจากออกแบบผังแม่บทเสร็จ คาดสามารถขยายฐานการผลิตอาหารปลอดภัยไม่น้อยกว่าสองหมื่นล้านในปี 2564จากนโยบายกฎบัตรแห่งชาติที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เพิ่มโอกาสการสร้างงานนวัตกรรม (Innovation Job) ในชนบท สร้างศูนย์เศรษฐกิจให้กระจายในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อกระจายความเจริญและโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกำหนดขยายขอบเขตพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย จากแผนเดิมในปี 2563 ที่กำหนดออกแบบผังแม่บทส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทฟาร์ม 18 ฟาร์ม โดยเพิ่มจำนวนเป็น 120 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี อุดรธานี ระยอง จังหวัดภูเก็ต (เมืองป่าตองและจังหวัดพังงา) และจังหวัดกระบี่ กำหนดออกแบบผังแม่บทให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2563 ต่อจากนั้นจะให้เจ้าของฟาร์มเริ่มลงทุนปรับปรุงฟื้นฟูเทคโนโลยีการเกษตรด้วยนวัตกรรมชาญฉลาดให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 และเริ่มทำการผลิตในปี 2564 คาดหวังบรรลุเป้าหมายดังนี้


  1. พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยของโครงการในปี 2563 รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ สร้างเศรษฐกิจทางตรงในฟาร์มร้อยละ 60 สร้างเศรษฐกิจชุมชนและเครือข่ายร้อยละ 40 รวมมูลค่าไม่น้อยกว่าสองหมื่นล้านในปี 2564

  2. จ้างงานในฟาร์มและใน Food Supply Chain ไม่น้อยกว่า 600 ตำแหน่ง แบ่งเป็นประเภทงานนวัตกรรมร้อยละ 70

  3. สามารถสนับสนุนอาหารปลอดภัยแก่เครือข่ายตลาดผู้บริโภคอาหารปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ Safety Food Outlet, Food Safety Restaurant และ Novel Food ตามเป้าหมายของกฎบัตรอาหารอย่างเพียงพอสำหรับคุณสมบัติของฟาร์มที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กฎบัตรกำหนดให้เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด เจ้าของฟาร์มมีความพร้อมลงทุนขยายกิจการและรับเอาเทคโนโลยีเกษตรเที่ยงตรงไปใช้ในฟาร์ม พร้อมเข้าสู่ระบบ Food Blockchain ในปี 2564 มีงบประมาณลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้น ได้แบ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟาร์มที่ประกอบการอยู่แล้ว กลุ่มฟาร์มที่มีที่ดินที่พร้อมในการลงทุนทันที และกลุ่มที่สนใจศึกษาเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการฟาร์ม โดยโครงการจะออกแบบผังแม่บทให้กับสองกลุ่มแรกตามเป้าหมาย 120 ฟาร์มก่อนในปี 2563 ส่วนผู้สมัครกลุ่มสามและผู้สมัครเข้าใหม่จะออกแบบผังแม่บทให้ในปี 2564นอกจากนั้น ผู้ร่วมโครงการเป็นเครือข่ายฟาร์มเกษตรปลอดภัย จะได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญพี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญรายสาขา การเข้าฝึกอบรมตามโปรแกรมยกระดับสมรรถนะตามแผนพัฒนาของกฎบัตรอาหาร พร้อมทั้งได่เข้าสู่เครือข่ายกฎบัตรแห่งชาติซึ่งมีคณะกรรมการประจำพื้นที่เป็นคณะที่ปรึกษาแนะนำ

ดู 202 ครั้ง0 ความคิดเห็น