ค้นหา
  • Admin

กฎบัตรแห่งชาติจุดพลุศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์มเพิ่มความมั่งคั่งเศรษฐกิจท้องถิ่น

ฐาปนา บุณยประวิตร

นายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ

Thapana.asia@gmail.comกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรอาหารวางแผนพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะสร้างรายได้ 4 ด้านจากการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานพาณิชยกรรมในฟาร์ม งานท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาผลิตผลเกษตรและสร้างความยั่งยืนให้กับวิถีเกษตรสมัยใหม่ เฉพาะกิจกรรม MICE หรือศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์มวางเป้าหมายรองรับการประชุมได้ 1.7 หมื่นที่นั่ง โดยใช้เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานีเป็นฐานการพัฒนาหลัก


จากการประชุมกฎบัตรอาหารครั้งที่ 2 ของกฎบัตรเชียงใหม่ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติมีความเห็นให้เพิ่มความสำคัญกิจกรรมพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และนันทนาการสำหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการประชุมสัมมนาขนาดเล็กและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม โดยเห็นว่ามีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างสูงในอนาคต ซึ่งปัจจัยบวกที่สำคัญได้แก่


  1. การขยายตัวของกิจกกรรมการประชุมประจำปีและการประชุมฝึกอบรมภายใน (inhouse training) ของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายการประชุมในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมและจัดประชุมในพื้นที่เกษตรและธรรมชาติ

  2. ความสนใจของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการประชุมที่ผสมผสานการเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท เกษตรกรรม และอาหารปลอดภัยมีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมในแปลงฟาร์มเกษตรอัจฉริยะซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการอาหารปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  3. มีแนวโน้มที่ธุรกิจซึ่งกระจายรายได้ทางอ้อมสู่เกษตรกรหรือกลุ่มประชาชนรายได้น้อย จะได้รับการลดหย่อนภาษีและผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากสาธารณะมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการขยายตัวของการประชุมขนาดเล็กในฟาร์มอัจฉริยะในกลุ่มกฎบัตรอาหารนั้น ตามแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กำหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีห้องประชุมมาตรฐานในฟาร์มจำนวน 5,000 ที่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3,000 ที่ และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4,000 ที่ ส่วนจังหวัดระยอง กระบี่ สระบุรี เมืองป่าตอง (หมายรวมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา) จำนวน 5,000 ที่ และหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม กฎบัตรแห่งชาติจะเพิ่มจำนวนที่ประชุมในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เชียงราย อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี กาญจนบุรี ชลบุรี และสมุทรสาครอีกจังหวัดละ 2,500 ที่ โดยการขยายตัวของหน่วยบริการประชุมจะขยายพร้อมตัวกับฟาร์มอัจฉริยะในเครือข่ายกฎบัตรอาหารและกฎบัตรแห่งชาติทั้งนี้ กฎบัตรแห่งชาติมีเป้าหมายในการใช้ยุทธศาสตร์ฟาร์มอัจฉริยะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ( Local Economy) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและเกษตรกรได้ลงทุนในกิจการฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งจะเพิ่มการจ้างงานที่เป็นนวัตกรรม (Innovation Job) พร้อมการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคและสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ลูกหลานในภูมิภาคได้


ดู 202 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon