ค้นหา
  • Admin

โครงการพัฒนาเส้นทางสีเขียว ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาเส้นทางสีเขียว ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยว

(Phuket Greenway Development for Urban Residents and Tourists Recreation Project)

โดย ฐาปนา บุณยประวิตรบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดมีนโยบายรณรงค์และเผยแพร่แนวคิดการเติบโตอย่าง ชาญฉลาดสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติโดยตรงแก่ของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการยกร่างโครงการที่เป็น ประโยชน์และการบรรยายทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ยกร่างโครงการพัฒนาเส้นทางสีเขียวภายใน เขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการพัฒนาเส้นทางสีเขียวฯ ที่ได้ยกร่างขึ้นนี้มีเป้าหมายการยกระดับกายภาพเมืองและมีความ เด่นชัดในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นไปตามแนวทาง และนโยบายตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ข้อกำหนด (Code) และแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) ที่มีมาตรฐานระดับโลกเป็นแนวทางการสำหรับการวางผัง และออกแบบกายภาพ ดังนั้น จึงได้คัดย่อส่วนสำคัญเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ต่อไปไฟล์ประกอบเอกสาร

โครงการพัฒนาเส้นทางสีเขียว ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยว

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น