ค้นหา
  • Admin

แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเมืองโบราณเชียงแสน

การศึกษาจุดเด่นหรืออัจฉจริยลักษณ์ของเมืองโบราณเชียงแสน  โดยการสำรวจและศึกษาจากสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการให้เมืองพัฒนาไปตามแนวทางที่เหมาะสมในอนาคต  จากการศึกษาได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ  ดังนี้

สภาพของเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน

เมืองโบราณเชียงแสนในปัจจุบัน  มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ  หลายประการ  ประกอบด้วย

ความเป็นเมืองโบราณถูกบดบังด้วยกระแสการพัฒนาเมืองและวิถีการดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่โบราณสถานและสภาพความเป็นโบราณสถาน  ถูกบดบังและปิดล้อมด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดต่างๆ  และแบบสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างสมัยปัจจุบันไม่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่นหรือได้แสดงเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งชี้ให้เห็นถึงลำดับชั้นทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปลักษณ์ของเมืองและสถาปัตยกรรมอาคารไม่ได้จัดอยู่ในลำดับชั้นทางประวัติศาสตร์ใดๆ  ของภาคเหนือตอนบนหรือตามแบบศิลปสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสภาพการดำรงอยู่ของโบราณสถานในปัจจุบัน  มีสถานภาพการเป็นภาระและอุปสรรคการพัฒนาในความรู้สึกชาวชุมชนเชียงแสนส่วนหนึ่งการกระจายตัวของอาคารเป็นไปโดยธรรมชาติ  ถูกควบคุมการก่อสร้างเฉพาะเกณฑ์ระยะการถอยร่น  ความสูง  สีของอาคารและหลังคาพบความพยายามอย่างมากจากผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนในการพัฒนาเมืองเชียงแสนให้มีบรรยากาศและรูปลักษณ์ให้เป็นแบบเมืองโบราณ


ไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเมืองโบราณเชียงแสน - ดาวน์โหลด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น