ค้นหา
  • Admin

แนวทางการวางผังและออกแบบพื้นที่นันทนาการริมน้ำ (Waterfront: Planning and Design Guideline)โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

หน่วยงานโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า การออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่นันทนาการริมน้ำเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของภูมิสถาปนิกซึ่งจะร่วมมือกับวิศวกรโยธาในการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม ความเข้าใจเช่นนี้หากหมายถึงโครงการออกแบบภูมิทัศน์โดยทั่วไปแล้วก็คงไม่ผิดอะไร แต่ในการออกแบบสถานที่นันนาการริมน้ำขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Waterfront หากที่ตั้งในอยู่ในเขตชุมชนหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้ว ลำพังสองกลุ่มวิชาชีพดังที่กล่าวข้างต้นอาจจะยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจาก สถานที่นันทนาการริมน้ำนั้นจัดเป็นสถานที่สาธารณะ (Public Space) ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่พิเศษ (The Great Place) ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมากกว่าแหล่งนันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจโดยทั่วไป ความพิเศษที่กล่าวถึงได้แก่ ความสมดุลระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติกับสิ่งก่อสร้างใหม่ ความสอดคล้องต้องกันของแหล่งกับบริบทของชุมชน ความทันสมัยหรือความล้ำหน้าด้านแนวคิดการออกแบบ หรือการสนับสนุนให้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณเป็นสถานที่ที่งดงามเกิดความสมบูรณ์ในด้านกายภาพ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การออกแบบพื้นที่มีลักษณะบูรณาการที่ดี ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรมอบหมายให้นักผังเมือง (Urban Planner) และนักออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) เข้าร่วมในการออกแบบวางผัง ทั้งนี้เพื่อจะได้เชื่อมโยงองค์ประกอบด้านต่างๆ ให้แหล่งมีความสมบูรณ์นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป


ไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการวางผังและออกแบบพื้นที่นันทนาการริมน้ำ - ดาวน์โหลด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น