ค้นหา
  • Admin

แนวทางการวางผังและออกแบบปรับปรุงกายภาพเมืองให้งดงามตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดระบบการวางผังเมือง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มของผังที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบังคับโดยกฎหมายและกฎระเบียบข้อกำหนด กลุ่มผังที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์โอกาสทางเศรษฐกิจ และกลุ่มของผังที่ผสมผสานแนวทั้งสองเข้าด้วยกัน

เพื่อให้การปรับปรุงกายภาพเมืองมีความงดงาม แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของผังแบบผสมผสาน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) การปรับปรุงกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

2) การสร้างเสริมความงดงามและความมีชีวิตชีวาแก่เมือง

3) การสร้างสรรค์สภาพความน่าอยู่และความปลอดภัย

4) การเสริมสร้างความสะดวก ความกระชับและความประหยัด


ไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการวางผังและออกแบบปรับปรุงกายภาพเมืองให้งดงามตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon