ค้นหา
  • Admin

แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


รายงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนออุปสรรคและปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการซื้อหาที่อยู่อาศัย โดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Grow Principle) และดัชนีผลรวมค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง (Housing + Transporation Index) ในการอธิบายที่มาของเหตุและนำเสนอแนวทางรวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชน


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น