ค้นหา
  • Admin

แนวทางการวางผังกายภาพพื้นที่พาณิชยกรรมใจกลางเมือง (Downtown) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


การสร้างความคึกคักสดใสมีชีวิตชีวาแก่พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณใจกลางเมืองเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ความแจ่มใสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จในการวางผังและการฟื้นฟูทางกายภาพ หลายๆ เมืองในสหรัฐอเมริกาได้เลือกการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณใจกลางเมืองก่อนที่จะลงมือพัฒนาพื้นที่ในบริเวณอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการวางผังและฟื้นฟูทางกายภาพในพื้นที่ใจกลางเมือง จะทำให้เกิดโอกาสการสร้างตัวอย่างที่เด่นชัดในการพัฒนาให้ประชาชนได้มองเห็น ซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในการค้า การอยู่อาศัยและการนันทนาการหรือแม้กระทั่งในพื้นที่บริเวณอื่นๆ สามารถดำเนินการได้โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชน


แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้แบ่งแหล่งพาณิชยกรรมบริเวณใจกลางเมืองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับมหานคร ระดับเมือง ระดับย่านและระดับชุมชน โดยแหล่งพาณิชยกรรมระดับมหานครจะอยู่ในเขตธุรกิจการบริการซึ่งส่วนใหญ่มักตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองท่องเที่ยว ลักษณะพิเศษของพื้นที่ได้แก่ การมีกิจกรรมใช้ประโยชน์ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน พื้นที่มีความหนาแน่นสูง มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาคธุรกิจการบริหารและการบริการมีความหลากหลายซับซ้อนมาก และเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งพาณิชยกรรมทุกระดับทั่วโลก สำหรับแหล่งพาณิชยกรรมระดับเมืองและย่านก็จะมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกือบตลอดเวลาเช่นกัน แต่ความหลากหลายของกิจกรรมและความหนาแน่นของการใช้พื้นที่จะน้อยกว่าเขตพาณิชยกรรมระดับมหานคร บทบาทหลักของพื้นที่ได้แก่การสนับสนุนกิจกรรมภาคเศรษฐกิจการบริการภายในเขตเมืองและย่าน ส่วนแหล่งพาณิชยกรรมระดับชุมชนจะมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในพื้นที่ผสมผสานกับการให้บริการประชาชนและผู้เยี่ยมเยือน ในการวางผังพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักผังมืองจะต้องเริ่มจากวางผังยุทธศาสตร์ในระดับภาคเพื่อกำหนดบทบาทของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน ต่อจากนั้นจึงจะดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับเมือง ย่านและชุมชนต่อไปไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการวางผังกายภาพพื้นที่พาณิชยกรรมใจกลางเมือง (Downtown) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น