ค้นหา
  • Admin

แนวทางการฟื้นฟูกายภาพเพื่อลดการกระจัดกระจายของเมืองโดย ฐาปนา บุณยประวิตร


Galina Tachieva นักออกแบบชุมชนเมืองอาวุโสได้แบ่งรูปทรงของเมืองได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกได้แก่รูปทรงเมืองที่กระจัดกระจายของ (Urban Sprawl) ประเภทที่สองซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับประเภทแรกเรียกว่า รูปทรงเมืองที่สมบูรณ์ (Complete City or Communities) รูปทรงเมืองที่กระจัดกระจายมีลักษณะที่เด่นชัดหลายประการเช่น การเป็นพื้นที่พึ่งพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถขนส่งสินค้า พื้นที่เมืองเต็มไปด้วยโครงข่ายถนนและทางด่วนซึ่งมีสภาพติดขัด สองฝั่งถนนจะพบศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก หรืออาคารบริการของรัฐที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ (Big Box Building) หมู่บ้านจัดสรรที่ออกแบบวางผังถนนตามวิธี cul-de-sac ที่ตั้งมักอยู่ในย่านชานเมืองและเคยเป็นพื้นที่การเกษตรมาก่อน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินมีลักษณะเชิงเดี่ยวมีสภาพของการใช้พลังงานและทรัพยากรที่สิ้นเปลืองซึ่งแน่นอนที่สุดพื้นที่เหล่านี้ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยมลพิษและปัญหาด้านสุขภาพ  ในขณะที่เมืองที่มีรูปทรงแบบสมบูรณ์จะมีลักษณะในทางตรงกันข้าม หรืออาจเรียกว่าเป็นเมืองแห่งการเดิน (Walkable Cities) ก็ได้  แตกต่างกับเมืองที่กระจัดกระจัดกระจายที่ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการใช้รถยนต์ (Automobile Cities)

เมืองกระจัดกระจายถูกเรียกว่าเมืองที่ไร้การวางแผนหรือเมืองแห่งการวางแผนล้มเหลว (Unplanned Cities) ซึ่งการวางแผนเมืองลักษณะนี้มักปล่อยให้กายภาพและเศรษฐกิจเติบโตไปตามธรรมชาติ ไม่มีทิศทาง  การบริหารจัดการใช้รูปแบบปล่อยให้เติบโตแล้วจึงค่อยหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหามักจะแก้ไขที่ปลายเหตุ เช่น การแก้ปัญหาการคับคั่งการจราจรด้วยการตัดถนนเพิ่ม เป็นต้น  หรือการปล่อยให้ Growth แล้วจึงค่อย Plan แตกต่างจากเมืองแบบสมบูรณ์ที่ใช้การวางแผนให้เกิดการเติบโตตามทิศทางที่ต้องการหรือการใช้ Planning ในการสร้างทิศทางของ Growth นั่นเอง


ไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการฟื้นฟูกายภาพเพื่อลดการกระจัดกระจายของเมือง - ดาวน์โหลด

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น