ค้นหา
  • Admin

แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย ตอนที่ 1


แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย  ตอนที่ 1 (Transit-Oriented Development (TOD) Guidelines for Thailand: Phase 1)


โดย  ฐาปนา บุณยประวิตร


นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา หลาย ๆ ประเทศได้พบว่า โครงข่ายคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจัดกระจายของเมือง (Uban Sprawl) อย่างไร้ขอบเขต งานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า อัตราการขยายตัวของโครงข่ายถนนได้เพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการสูญเสียความสมดุลย์ของโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย ตอนที่ 1

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น