ค้นหา
  • Admin

แนวทางการจัดทำผังแม่บทและออกแบบสภาพแวดล้อมเมืองประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

แนวทางการจัดทำผังแม่บทและออกแบบสภาพแวดล้อมเมืองประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและพื้นที่ต่อเนื่องตามแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism)


นับตั้งแต่แผนแม่บทการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ฉบับแรก (พ.ศ. 2525) กรมศิลปากรและจังหวัดกำแพงเพชรได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการจัดทำนโยบายการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเมืองเก่า โดยการปรับย้ายอาคารส่วนราชการออกจากเขตแนวกำแพงเมือง ปัจจุบัน หน่วยงานศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่ ได้ย้ายสถานที่ปฎิบัติงานไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอีกเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะได้ปรับย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ โดยนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชรและกรมศิลปากรนั้น ต้องการฟื้นฟูสภาพความเป็นเมืองโบราณให้กลับคืนมา


ทั้งนี้เพื่อคงสภาพความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และต้องการส่งเสริมให้โบราณสถานและมรดกทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สมกับชื่อของจังหวัดที่ได้สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ หน่วยงานทั้งสองยังได้มีพันธกิจการพัฒนาแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนภายในพื้นที่ โดยใช้การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในเขตอุทยานและเขตอรัญญิกเป็นตัวนำ อย่างไรก็ตาม หลังจากหน่วยงานและสถาบันราชการได้โยกย้ายออกจากพื้นที่แล้ว จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าจะได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว และพื้นที่ต่อเนื่อง ให้เป็นเขตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์แบบผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ กับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่ตั้งอยู่รายรอบเขตอนุรักษ์ตามแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ที่สมดุลของทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่เมืองมรดกโลก ต่อไป
ไฟล์ประกอบเอกสาร

แนวทางการจัดทำผังแม่บทและออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง ประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและพื้นที่ต่อเนื่องตามแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism)

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น