ค้นหา
  • Admin

แนวความคิดการวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


เกาะรัตนโกสินทร์มีขอบเขตพื้นที่ประมาณ 4.142 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,588.75 ไร่ ครอบคลุมบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพที่ 1-1) ตลอดจนที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างและอาคารสำคัญที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีพัฒนาการต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงเมื่อประมาณ 225 ปีก่อน อาคารสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในทุกวันนี้เป็นงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของฝีมือช่าง ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ รูปแบบสังคมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจของคนในชาติมานานสืบจนปัจจุบัน

เมื่อแรกสร้างและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี มีการสร้างเมืองและชุมชนอยู่เฉพาะบริเวณริมน้ำ  และภายในคลองคูเมือง ต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนออกไปนอกคูเมืองมากขึ้น การคมนาคมที่สำคัญภายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ใช้การเดินทาง มีโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรหลักในการเดินทางไปมาหาสู่กัน ด้วยพาหนะทางน้ำ โดยใช้เรือพาย เรือแจว เรือยนต์ จึงมีคลองต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคลองธรรมชาติ และคลองขุดที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ และต่อไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันด้วย


อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จากไฟล์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon