ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่านเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรเมือง

เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่านเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรเมือง (LEED ND for Reducing the Energy and Resources for Neighborhoods)


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)


เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับย่าน หรือ Leadership in Energy and Environmental Design –LEED ND ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 โดยคณะกรรมการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสหรัฐอเมริกา (Natural Resources Defense Council-NRDC) คณะกรรมการอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) และสภาลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (Congress for the New Urbanism) LEED ND สร้างขึ้นจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) เพื่อใช้ในการวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานโดยเฉพาะ โดยแบ่งเกณฑ์การวางผังและออกแบบออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ด้านที่ตั้งและการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด 2) เกณฑ์ด้านรูปลักษณ์ย่านและการออกแบบ และ 3) เกณฑ์ด้านอาคารและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ซึ่งทุกเกณฑ์มีความสำคัญต่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและมีระดับคะแนนที่แตกต่างกัน (กรณีการขอรับรองความเป็นย่านหรือโครงการเขียว) ขึ้นอยู่กับประเภทของการวางผังและขนาดของโครงการที่นำ LEED ND ประยุกต์ใช้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่านเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรเมือง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น