ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2  การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ โดยฐาปนา บุณยประวิตร


บทความนี้เขียนขึ้นเืพื้อชี้ให้เห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development-TOD) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รายละเอียดบทความประกอบด้วยองค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ แนวทางในการออกแบบยุทธศาสตร์โดยทุกภาคส่วน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แต่ละภาคส่วนจะต้องรับไปพิจารณาในการจัดสร้างยุทธศาสตร์ บทความนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงเป็นข้อเขียนในหนังสือ Transit & TOD ที่จะจัดทำในช่วงกลางปีนี้ (2558 ) ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำรับการดาวน์โหลด

ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น