ค้นหา
  • Admin

หากประเทศไทยต้องการเมืองแห่งการเดินให้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)


บทความเรื่อง หากประเทศไทยต้องการเมืองแห่งการเดินให้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com)


บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และการสร้างศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยโดยมีกิจการค้าปลีกและการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบหลัก สาระสำคัญของบทความต้องการชี้ให้เห็นว่า ภารกิจการเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารเมืองที่ต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรภาคประชาชนในการสร้างพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความหนาแน่น เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่ค้าปลีก ที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม บทความนี้จึงเหมาะอย่างสำหรับการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเมืองที่ต้องร่วมกันสร้างแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันและปฏิบัติได้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น