ค้นหา
  • Admin

สถานการณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.2551)

จากการรวบรวมแนวคิดและทิศทางการศึกษาวิชาภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศต่างๆ  ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว แนวความคิดและวิธีการปฏิบัติไม่ได้แตกต่างกันมากนัก  กรณีของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า  แนวความคิดทั้งหมดได้พัฒนามาจากกลุ่มประเทศตะวันตกหรือกลุ่มประเทศยุโรปแทบทั้งสิ้น  ทั้งนี้  สามารถจำแนกกลุ่มแนวความคิดที่นำมาใช้ปฏิบัติงานออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ


1. กลุ่มแรก เป็นกลุ่มแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งมีกองงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งาน  แนวทางหลักของกลุ่มนี้นำมาจากระบบจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมาร์กซึ่งเรียกว่า  SAVE (Survey of Architectural Value in the Environment )  และ CHIP (Cultural Heritage in Planning)  มาประยุกต์ใช้  กลุ่มแนวความคิดนี้ส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อการวัด  วิเคราะห์  และวางแผนโครงการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม


2. กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มแนวคิดที่เน้นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในเมืองโบราณและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์โบราณคดี กลุ่มนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน  สำนักโบราณคดี  กรมศิลปากรและกรรมการบางส่วนของอิโคโมสไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสำนักโบราณคดี  กลุ่มนี้จะใช้ความเชื่อตามแนวความคิดด้านอนุรักษ์ภูมิทัศน์ ( Landscape Conservation )  หรือภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์  ( Historic  Landscape )  โดยแกนหลักของแนวคิดเติบโตมาจากสายงานวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและโบราณคดี


3. กลุ่มที่สามหรือกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มแนวคิดของนักวิชาการจากสาขาสหวิทยาการ  เช่น  จากสายสถาปัตยกรรม  ภูมิสถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ประวัติศาสตร์ ฯลฯ  ความสนใจหลักของกลุ่มนี้จะมุ่งไปที่สภาพภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต  เน้นการแบ่งประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามความเข้มข้นของการจัดการของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม  3  ประเภทคือ  ชุมชนที่มีภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม  ชุมชนที่มีลักษณะเด่นร่วมกันทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรม  ชุมชนที่มีวัฒนธรรมนำภูมิทัศน์  เนื่องจากยังมีความหลากหลายในวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติ  ดังนั้น  กลุ่มความเชื่อดังกล่าวนี้จึงกระจัดกระจายอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ  เช่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จากไฟล์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon