ค้นหา
  • Admin

รถไฟฟ้าความเร็วสูง : บทบาทการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ

โดย ฐาปนา บุญประวิตร


วันนี้จะกล่าวถึงอนาคตการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงในบทบาทการพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยอิงบทความเรื่อง Designing the High-Speed Future ของ Frank Fuller จาก Next American City


ตามมุมมองของวิศวกรรมขนส่ง คุณค่าของรถไฟฟ้าความเร็วสูงคงจะโดดเด่นมากในการตอบสนองการขนคนเป็นจำนวนมาก ความปลอดภัย และการลดระยะเวลาการเดินทางซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาพและมหภาค แต่สำหรับมุมมองของนักผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักผังเมือง Smart Growth แล้ว ความโดดเด่นของรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังมีมากกว่านั้น และทรงคุณค่ายิ่งต่อบริบทการพัฒนาเมืองในอนาคต


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon