ค้นหา
  • Admin

ยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด


ยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Strategies for Urban revitalization)


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)


เมืองทุกชนาดในโลกกำลังประสบกับความยากลำบากในการเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ผู้บริหารเมืองไม่อาจคาดการณ์อนาคตการพัฒนาได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลและระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่  ในขณะที่การเติบโตของการปกครองส่วนท้องถิ่น การแผ่ขยายเครือข่ายทางธุรกิจและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  รวมทั้งการเรียกร้องชอยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะมากขึ้นในอนาคต  จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าว  Smart Growth America’s Leadership Institute  จึงได้เสนอแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเมืองขึ้นโดยการสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงสร้างเมืองและวิถีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนโดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดจำนวน 10 ข้อเป็นเกณฑ์หลักในการจัดสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง  ทั้งนี้  สาระสำคัญที่จะกล่าวถึงในบทความประกอบด้วย  เป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด  เกณฑ์จำนวน 10 ข้อ และการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดลงสู่การปฏิบัติซึ่งได้แก่นโยบายการสร้างแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองที่จำแนกตามประเภทของเกณฑ์


ไฟล์ประกอบเอกสาร

ยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น