ค้นหา
  • Admin

มหานครนิวยอร์ค แนวทางการออกแบบเมืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะ ตอนที่ 1

โดย ฐาปณา บุณยประวิตร


บทความนี้เรียบเรียงจากคู่มือเรื่อง Active Design Guideline Promoting Physical Activity in Health Design จัดทำโดยความร่วมมือของ The New York City ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรี Michael R. Bloomberg และ แผนกงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย Department of Design and Construction (DDC), Health and Mental Hygiene, Transportation (DOT) และ City of Planning ร่วมกับ The American Institute of Architects New York Chapter (AIANY) ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับสถาปนิก สถาปนิก-ผังเมือง และนักผังเมืองในการออกแบบปรับปรุงกายภาพเมือง ย่านชุมชน อาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการออกแบบถนน (DOT's Street Design Manual) ในนิวยอร์คด้วย


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น