ค้นหา
  • Admin

ปฏิบัติการผังเมือง: นวัตกรรมการผังสำหรับความร่วมมือของรัฐและประชาชนในการสร้างยุทธศาสตร์เมืองบทความเรื่อง ปฏิบัติการผังเมือง: นวัตกรรมการผังสำหรับความร่วมมือของรัฐและประชาชนในการสร้างยุทธศาสตร์เมืองกรณีศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com)


บทความนี้ ต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมการผังเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ที่ต้องการให้เริ่มต้นกระบวนการวางผังจากท้องถิ่น โดยความร่วมมือของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหารเมือง และหน่วยงานรัฐท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกันในรูปของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ต้องรับผิดชอบวางผังการบริหารจัดการทรัพยากรต้ังแต่การยกร่าง การร่วมกันลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ท้ังนี้ โดยมอบให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบ เพื่อให้ผังเมืองดำเนินสู่เป้าหมายการสร้างอนาคตที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม สร้างเศรษฐกิจและความมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเบียดบังโลกและสิ่งแวดล้อม


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความเรื่องปฏิบัติการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon