ค้นหา
  • Admin

ปฏิบัติการผังเมือง: นวัตกรรมการผังสำหรับความร่วมมือของรัฐและประชาชนในการสร้างยุทธศาสตร์เมืองบทความเรื่อง ปฏิบัติการผังเมือง: นวัตกรรมการผังสำหรับความร่วมมือของรัฐและประชาชนในการสร้างยุทธศาสตร์เมืองกรณีศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com)


บทความนี้ ต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมการผังเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ที่ต้องการให้เริ่มต้นกระบวนการวางผังจากท้องถิ่น โดยความร่วมมือของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหารเมือง และหน่วยงานรัฐท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกันในรูปของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ต้องรับผิดชอบวางผังการบริหารจัดการทรัพยากรต้ังแต่การยกร่าง การร่วมกันลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ท้ังนี้ โดยมอบให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบ เพื่อให้ผังเมืองดำเนินสู่เป้าหมายการสร้างอนาคตที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม สร้างเศรษฐกิจและความมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเบียดบังโลกและสิ่งแวดล้อม


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความเรื่องปฏิบัติการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น