ค้นหา
  • Admin

บทบาทและการทำงานของนักผังเมืองและสถาปนิกผังเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


โดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง (ภ-สผ 162 สถาปัตยกรรมผังเมือง)


เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าในปัจจุบัน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ได้โอนถ่ายภารกิจด้านผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550  ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สิทธิชุมชน (มาตรา 66 – 67) และ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 85) และแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 87) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ยังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและบุคลากรผู้ชำนาญการ ที่จะปฏิบัติภารกิจด้านผังเมืองในรูปแบบต่าง ๆ


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทบาทและการทำงานของนักผังเมืองและสถาปนิกผังเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon