ค้นหา
  • Admin

ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด


ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra: thapana.asia@gmail.com)


การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานส่วนกลางองค์กรแรกที่มีความกล้าหาญในการนำนวตกรรมด้านผังเมืองและการออกแบบเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) ประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติ  โดยนำมาใช้ในการวางผังแม่บทและออกแบบโครงการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ความกล้าหาญในการนำองค์กรสู่บริบทการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยในครั้งนี้จะทำให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำของภูมิภาคทั้งในกลุ่มประเทศ AEC และกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษหน้านี้อย่างแน่นอนไฟล์ประกอบเอกสาร

ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น