ค้นหา
  • Admin

ความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างนโยบายสาธารณะของนายกเทศมนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาบทความเรื่อง ความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างนโยบายสาธารณะของนายกเทศมนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา


แปลและเรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com)


จากบทความเรื่อง The most influential cities in the country, according to mayors. เขียนโดย Hunter Schwarz ตีพิมพ์ในนิตยสารออนไลน์ The Washington Post, October 7, 2014. ซึ่ง Schwarz ได้สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยของ Boston University Initiative on Cities เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างนโยบายของนายกเทศมนตรีของสหรัฐฯ รายงานฉบับนี้มีความน่าสนใจตรงที่ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจสร้างนโยบายการพัฒนาและการบริหารจัดการเมืองของสหรัฐฯ ได้แก่ ข่าวสารและข้อมูลที่นายกเทศมนตรีได้รับโดยตรงจากกลุ่มของนายกเทศมนตรีด้วยกันเอง ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การที่จะนำนวัตกรรมการพัฒนาใดๆ สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ผู้เผยแพร่แนวคิดต้องหาวิธีสร้างความเข้าใจกับตัวนายกเทศมนตรีก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อผลการปฏิบัติงานออกมาแล้ว ก็ต้องให้นายกเทศมนตรีผู้นั้นเป็นผู้เผยแพร่และถ่ายทอดต่อไปยังนายกเทศมนตรีคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดและเผยแพร่แนวคิด


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น