ค้นหา
  • Admin

ความหมายและแนวความคิดของภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ Cultural Landscape เป็นแนวความคิดในการจำกัดความของมรดกวัฒนธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพัฒนาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม สำหรับประเทศไทยแนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในระยะหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานได้เริ่มมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น ในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ดำเนินโครงการสำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ในขณะดียวกัน สถาบันการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ทำการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยได้รับการสนับสนุนจาก สวช.  แม้กระนั้นก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจุบันของการบริหารจัดการ หรือ การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็ยังมีคำถามและมีความสับสนในประเด็นที่ว่า "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ อะไร"


อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จากไฟล์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon