ค้นหา
  • Admin

การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อหยุดยั้งการเติบโตแบบกระจัดกระจาย
โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร


บทคัดย่อ


ปี พ.ศ.2549 กรุงเทพมหานครมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 5,695,956 คน พื้นที่เขตชั้นในมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในลักษณะกระจุกตัว แต่เขตชั้นนอกและชานเมืองประชากรอยู่อาศัยแบบกระจัดกระจาย ในเขตชั้นในประชากรมีอัตราการเติบโตที่ลดลง สวนทางกับเขตชั้นนอกและชานเมืองซึ่งหลายเขตประชากรยังมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในลักษณะการกระจัดกระจายไร้ทิศทางและจุดสิ้นสุด การกระจัดกระจายของที่อยู่อาศัยในลักษณะเช่นนี้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาความไม่พอเพียงในการให้บริการสาธรณูปโภคและสาธารณูปการ การรุกล้ำพื้นที่การเกษตรและพื้นที่คงไว้เพื่อการอนุรักษ์ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ใช้ข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ ในผังเมืองรวมเพื่อยับยั้งการแผ่ขยาย แต่เนื่องจากผังเมืองรวมเป็นเพียงแค่นโยบาย แผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการในการพัฒนาเมืองไม่มีรายละเอียดการควบคุมการเติบโตแบบกระจัดกระจายที่ชัดเจน ดังนั้น ผลการควบคุมการแผ่ขยายจึงไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้


บทความฉบับนี้จึงได้นำเสนอแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถควบคุมการเติบโตอย่างกระจัดกระจายของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คำสำคัญ (KEYWORDS)

การเติบโตของเมืองแบบกระจัดกระจาย (URBAN SPRAWL) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 การเติบโตอย่างชาญฉลาด (SMART GROWTH)

ไฟล์ประกอบเอกสาร

smart_growth.pdf

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น