ค้นหา
  • Admin

การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) สำหรับการวางผังเมืองของสิงคโปร์


โดย  นายฐาปนา  บุณยประวิตร


สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  รัฐบาลสิงคโปร์รายงานว่า  ประชาชนในประเทศนี้มากกว่าร้อยละ  90  มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จเกิดจากการจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองโดยใช้แผนแม่บทเป็นนโยบายหลักในการบริหาร  ซึ่งได้นำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเข้มงวดเป็นกลไกในการปฎิบัติ  ตามแผนแม่บท พ.ศ.2551  รัฐบาลสิงคโปร์ได้นำเอาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย  และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บทความชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้เกณฑ์การใช้ที่ดินแบบผสมผสานร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นๆ  ที่อาจกล่าวได้ว่า  แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)  เป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศสิงคโปร์ให้ประสบผลสำเร็จดังที่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบัน


คำสำคัญ (KEYWORDS)

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (SMART GROWTH) แผนแม่บทประเทศสิงคโปร์ปี พ.ศ.2551 (SINGAPORE MASTER PLAN 2008) การวางแผนที่อยู่อาศัย (HOUSING PLANNING)


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดสำหรับการวางผังเมืองของสิงคโปร์ - ดาวน์โหลด

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น