ค้นหา
  • Admin

การใช้ดัชนี H+T ในการวางผังพัฒนาเมืองและการสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย


โดย ฐาปนา บุญยประวิตร


พัฒนาการของระบบการพัฒนาเมืองในสหรัฐฯ ได้ผ่านเข้าสู่ช่วงบูรณาการศาสตร์มาเกือบ 60 ปีแล้ว ทั้งนี้ การก่อกำเนิดของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ในปี ค.ศ. 1960 ได้เป็นเครื่องชี้สำคัญที่แสดงให้เห็นการบูรณาการศาสตร์สาขาหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผลจากการบูรณาการได้กลายมาเป็นเกณฑ์หลักจำนวน 10 ข้อของการเติบโตอย่างชาญฉลาด ซึ่งต่อมาได้ถูกประยุกต์เป็นกลยุทธ์การพัฒนาเมือง แบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และระดับการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น