ค้นหา
  • Admin

การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(BRT)โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาจราจรติดขัด ซึ่งนำมาสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยังเพิ่มความต้องการการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีมากขึ้น หากไม่มีการจัดการด้านการจราจรและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังแล้ว ปัญหาจราจรจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความเจริญในทุกด้าน ทั้งนี้ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit - BRT) เป็นแนวคิดหนึ่งสำหรับการบรรเทาปัญหาจราจร คือการให้บริการเพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนรองที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานครจึงได้ริ่มทำการก่อสร้างรถ BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ซึ่งถือเป็นเส้นทางสายแรก และเริ่มทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยไม่เก็บค่าโดยสาร เส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร 12 สถานี ใช้รูปแบบการเดินรถบนสองช่องทางขอบเกาะกลางในทิศทางเดียวกับกระแสจราจรถนนด้านนอกตลอดแนวเส้นทาง เปิดให้บริการเวลา 6.00-24.00 น. ในชั่วโมงเร่งด่วนให้บริการทุก 5 นาที (6.30 - 9.30 น. และ16.00-20.0 น.) ส่วนนอกเวลาเร่งด่วนให้บริการทุก 10 นาที (สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.), 2553)

โดย กวินทรา ภู่ระหงษ์, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(BRT)โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น