ค้นหา
  • Admin

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดภูเก็ต
องค์การท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Organization -  WTO ) ได้ประมาณการส่วนแบ่งของกลุ่มธุรกิจ MICE ในตลาดท่องเที่ยวโลกไว้ที่ร้อยละ 12 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 15 ในช่วงทศวรรษนี้ หรือเติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ซึ่งเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ( การประมาณการภายใต้สมมุติฐานที่ไม่มีสถานการณ์รุนแรงซึ่งส่งผลทางด้านจิตวิทยา )


ไฟล์ประกอบเอกสาร phuket_convention.pdf

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น