ค้นหา
  • Admin

การวางผังและออกแบบเมืองสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์หลักการเติบโตอย่างชาญฉลาดโดย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มีแนวทางอย่างเด่นชัดในการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างกายภาพเป็นเครื่องกระตุ้น และจูงใจให้เกิดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับภาค เมือง และชุมชน  ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินการตามเกณฑ์หลัก (Core Principles) ที่ยกร่างโดยสมาคมการวางแผนอเมริกัน (The American Planning Association-APA) ซึ่งทุกเมืองในโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แผนการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง  และแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การวางผังและออกแบบเมืองสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์หลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด - ดาวน์โหลด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น