ค้นหา
  • Admin

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมืองบทความเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน

(Urban Retail Planning and Development: Economy and trade promotion with the use of walkable cities)


เขียนโดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบสำหรับนักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก และผู้บริหารเมืองเพื่อ

บูรณาการแผนและผังสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบสร้างย่านใจกลางเมืองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าปลีกและการนันทนาการให้มีชีวิตชีวา


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความ อ.เต้ urban retail

ดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น