ค้นหา
  • Admin

การวางผังปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมและการสร้างพื้นที่อาหารตามเกณฑ์กฎบัตรด้านอาหาร แวนคูเวอร์



เรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร


บทความประกอบการสัมมนาวิชาการและมหกรรมเกษตรเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) ของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักของการแผ่ขยายของเมืองในทางราบซึ่งได้กระจัดกระจายรุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติและเกษตรกรรม  ที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะสมในการผลิตอาหารและแหล่งกักเก็บน้ำเป็นจำนวนมากได้สูญเสียไปอย่างอย่างถาวร  ทุกนาทีที่เมืองแผ่ขยายจะกลายเป็นนาทีแห่งการสูญเสียพื้นที่การเกษตร  ทุกตารางเมตรของพื้นที่การเกษตรที่เสียไปเท่ากับการเพิ่มขึ้นของระดับราคาอาหาร  ยิ่งพื้นที่การเกษตรถูกผลักใสให้ตั้งห่างไกลตัวเมืองออกไปมากเท่าไหร่  โอกาสในการเข้าถึงอาหารคุณภาพและอาหารปลอดภัยสำหรับประชาชนในเมืองก็จะลดลงไปเท่านั้น  แม้เราจะยินดีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและคุณภาพชีวิต  เราจึงต้องหยุดยั้งการการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) รุกล้ำพื้นที่การเกษตร  และมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ยังหลงเหลือให้คืนสภาพความสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพให้แก่ประชาชน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การวางผังปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมและการสร้างพื้นที่อาหาร ตามเกณฑ์กฎบัตรด้านอาหารแวนคูเวอร

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon