ค้นหา
  • Admin

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมือง


การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง


เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร จาก Smart Growth Thailand


บทความนี้เขียนขึ้นจากการสรุปประสบการณ์การศึกษาและดูงานการวางแผนออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการพัฒนาตามเกณฑ์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และ LEED-ND  โดยได้ยกตัวอย่างแผนแนวคิดการลงทุนรถไฟฟ้า streetcar ของนครพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐฯ เป็นกรณีศึกษา ซึ่งนครพอร์ตแลนด์ใช้ streetcar แย่งส่วนแบ่งการเดินทางของประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นระบบขนส่งมวลชน และใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่สะอาดในการปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพเมืองและถนนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และเศรษฐกิจสองข้างทางรถไฟฟ้า (Streetcar Economic Corridor) ท้ังนี้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเมือง  ซึ่งเทศบาลนครระยองได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่เด่นชัดในการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์สว่นบุคคลโดยการหันมาใช้รถไฟฟ้า streetcar นอกจากน้ันยังได้สร้างนโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์พาณิชยกรรมจำนวน 5 ศูนย์เพื่อรองรับการเป็นสถานีหลักของ streetcar และกำหนดให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างงาน จ้างงาน และเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองและย่านที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนชาวระยองในอนาคต ท่านที่เป็นผู้บริหารที่สนใจการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองไม่ควรพลาดการอ่านบทความนี้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น