ค้นหา
  • Admin

การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง


การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

(The Improvement of Bangkok Comprehensive Plan 2006 to Control Urban Sprawl)

ฐาปนา บุณยประวิตร และ ดร.ธนภณ พันธเสน

(Thapana Bunyapravitra and Tanapon Panthasen, Ph.D.)


บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่อง การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ตามแนวคิดการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยับยั้งการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย โดยใช้พื้นที่เขตลาดกระบังและเขตทวีวัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษา และกำหนดวิธีการศึกษาจากเอกสารวิจัย การสำรวจพื้นที่และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมมาแล้วจำนวน 2 ฉบับแต่ปัจจุบันเมืองยังเติบโตในลักษณะการแผ่ขยายแบบไร้ทิศทาง คำถามจึงมีอยู่ว่า มีวิธีการอย่างไรจึงจะสามารถหยุดยั้งการเติบโตในลักษณะดังกล่าวได้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง - ดาวน์โหลด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น