ค้นหา
  • Admin

การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง

"การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ" (Visual Impact Assessment) เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment IEE/EIA) ซึ่งอยู่ในหมวดคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetics) ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักแล้วว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านทัศนียภาพนั้น มีส่วนสำคัญต่อการออกแบบโครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม โดยจะต้องทำการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง หากโครงการยื่นขออนุญาตก่อสร้างนั้นประชาชนไม่ได้รับรู้ และเกรงว่าน่าจะก่อความเดือดร้อนกับชุมชนรอบข้าง หรือชุมชนมีการร้องเรียนเข้ามา เจ้าของโครงการจะต้องกลับไปดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว...


ไฟล์ประกอบเอกสาร

การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น