ค้นหา
  • Admin

กายภาพเมืองที่ดี : สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากนโยบายสาธารณะ


โดย ฐาปณา บุณยประวิตร


ช่วงสองสัปดาห์นี้ สมาชิก Smart Growth ASIA (SGA) 2 ท่านได้ขอให้ผมวิเคราะห์ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าหนึ่งในนั้นทราบว่าผมได้เคยทำวิจัยเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมาก่อน ผมได้ตอบปฎิเสธโดยให้เหตุผลว่า ผังเมืองรวมตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่ได้มีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการจัดทำนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกับต่างประเทศ และหลาย ๆ บทบัญญัติไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นจากแนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาเมือง อีกทั้งยังระบุสาระสำคัญไว้ไม่ครบถ้วน ดังเช่น ที่มาของผัง หรือประเภทของผังที่จำเป็นต้องใช้


นอกจากนั้ยังขาดผังที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ผังการพัฒนาเศรษฐกิจ ผังการพัฒนาที่อยู่อาศัย ผังการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และผังการอนุรักษ์พื้นที่การเกษตรแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ปรึกษาขาดเครื่องมือในการกำหนดรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ถึงแม้ผมจะวิพากษ์ก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความต้องการสมาชิก SGA วันนี้ผมจึงนำเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายการพัฒนากายภาพเมืองที่ดีมาทดแทน


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น