ค้นหา
  • Admin

กฎบัติลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่


กฎบัติลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ : บทบาทการวางผังเมืองและการออกแบบเมืองเพื่อความยั่งยืนของโลก (Charter of the New Urbanism)


โดย ฐาปนา บุญยประวิตร


วันนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสำนักคิดการพัฒนาเมืองที่รู้จักกันในนามของ Congress for The New Urbanism - CNU หรือภาษาไทยเรียกว่า "กลุ่มลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่" สืบเนื่องจาก CNU ได้ยกร่างกฎบัตรการพัฒนาเมืองหรือที่เรียกว่า Charter of the New Urbanism ประกอบด้วยเกณฑ์การพัฒนาจำนวน 27 ข้อ แม้เกณฑ์จะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกบริบทในการพัฒนาแล้ว แต่จากการแผ่ขยายของเมืองไปยังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ธรรมชาติอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดได้แก่ ผลกระทบจากการเผาผลาญน้ำมันและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กายภาพเมือง และระบบการผลิตอาหาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน


ด้วยเหตุนี้ ในการประชุมประจำปี ค.ศ. 2012 CNU จึงได้มีมติให้เพิ่มกลยุทธ์อีก 10 ข้อ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางผังและออกแบบเมืองที่เชื่อว่าสามารถหยุดยั้งหรือบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้ นอกจากนั้น กลยุทธที่เพิ่มเติมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์ทั้ง 10 ข้อถือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาเมืองซึ่งยังไม่พบว่ามีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในประเทศไทยและทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยศึกษาหรือปฏิบัติ ดังนั้น บทความนี้จึงจะสรุปสาระสำคัญและชี้ให้เห็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้นักผังเมืองและผู้บริหารเมืองนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น