ASP ก่อตั้งในปี 2558 มีพันธกิจในการวางผังเมืองและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้แก่วงการวิชาการและแวดวงที่ปรึกษาไทย โดยมุ่งพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติด้านการออกแบบพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ ( Downtown), การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ( Transit-Oriented Development ),การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ( Airport-Oriented Development-AOD ), การออกแบบโครงการพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่( Commercial Mix Use Project ) และโครงการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด ( Smart Growth ), เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน ( LEED-ND ) และกฏหมายการออกแบบเมือง ( Form-Based Codes )

Tom

OUR

TEAM

Win

Daniel

Hyoy

James